Zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě

[platný právní předpis]

41

ZÁKON

ze dne 30. května 1953

o peněžní reformě


Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

O d d í l I.

Peněžní reforma a peněžní jednotka.

§ 1.

Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.

§ 2.

(1) Peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínajíc dnem

1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví na 1,80 Kčs za jeden rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám.

(2) Československá koruna se dělí na 100 haléřů.

§ 3.

(1) Zákonnými penězi na území Československé republiky jsou počínajíc dnem 1. června 1953

a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých,

b) státovky po 5 a 3 korunách československých a po 1 koruně československé,

c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři.

(2) Vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonů.

O d d í l I I.

Přepočet mezd, platů a cen.

§ 4.

Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 ,Kčs starých peněz za 1 ,- Kčs nových peněz.

O d d í l I I I.

Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií

životního pojištění.

§ 5.

Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.

§ 6.

Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.

O d d í l I V.

Zrušení některých pohledávek a závazků.

§ 7.

(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky

a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,

b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,

c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.

(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů Československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.

O d d í l V.

#Zrušení Likvidačního fondu měnového.

§ 8.

Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.

O d d í l V I.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 9.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením

a) stanovila obecně náležitosti bankovek, státovek a mincí a předpisy o jejich oběhu,

b) podle potřeby doplňovala soustavu zákonných peněz dalšími druhy.

§ 10.

Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména aby stanovil směrnicemi

a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,

b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.

§ 11.

Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pokorný v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

arm. gen. Dr. Čepička

Jonáš v. r.

A. Pospíšil v. r.

Kopecký v. r.

Kabeš v. r.

J. Pospíšil v. r.

Novotný v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Púčik v. r.

Fierlinger v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Rais v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Uher v. r.

Málek v. r.

Smida v. r.

Beran v. r.

Maurer v. r.

Sýkora v. r.

David v. r.

Nepomucký v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Šrámek v. r.

Harus v. r.

Plojhar v. r.

Štoll v. r.________________________________________________________________

159

SMĚRNICE
ministra financí


ze dne 30. května 1953

o způsobu provedení peněžní reformyMinistr financí stanoví podle § 10 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě a v souhlase s usnesením vlády Československé republiky a ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 30. května 1953 o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží:

I.

Podmínky a způsob výměny starých peněz, které jsou v oběhu,

za nové peníze vzoru 1953

Čl. 1

Počínajíc dnem 1. června 1953 dávají se do oběhu nové peníze vzoru 1953: bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých; státovky Československé republiky po 5 a 3 korunách československých a po 1 koruně československé; mince po 25, 10, 5, 3 haléřích a po 1 haléři.

Čl.2

Dosavadní peníze všech hodnot, včetně mincí, které jsou nyní v oběhu (dále jen "staré peníze"), vyměňuje Státní banka československá za nové peníze podle těchto zásad:

a) Občanům, kteří nepoužívají námezdní práce a nebyli podle bodu 3 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 11/1953 Ú. l. o oběhu zboží na vázaném trhu, vyloučeni ze zásobování na vázaném trhu a jejich rodinným příslušníkům se vymění nejvýše po 300 Kčs starých peněz na osob v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Hotovosti nad tyto částky se vyměňují v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz bez omezení částky.

Stejným způsobem se vyměňují staré peníze občanům (a jejich rodinným příslušníkům), kteří nepoužívají námezdní práce, avšak byli podle bodu 4 citované vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu přechodně vyloučeni ze zásobování na vázaném trhu (zejména někteří členové jednotných zemědělských družstev a někteří drobní a střední rolníci).

b) Všem ostatním občanům se veškerá hotovost vymění v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

c) Hotovost v pokladnách hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení se vymění v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

d) Výměna obyvatelstvu se provádí na předložení občanského průkazu; občané, kteří nemají občanský průkaz, předloží místo něho potvrzení okresního (obvodního) velitelství národní bezpečnosti, že si u něho požádali o vydání občanského průkazu.

Občané, kteří uplatňují nárok na zvýhodněnou výměnu podle písm. a), předloží kromě občanského průkazu svého a svých rodinných příslušníků, pokud mají mít podle příslušných předpisů vlastní občanský průkaz též lístek pro domácnost.

Byli-li občané, kteří uplatňují nárok na zvýhodněnou výměnu podle písm. a), přechodně vyloučeni ze zásobování na vázaném trhu, vyžádají si u příslušného národního výboru, aby opatřil jejich lístek pro domácnost doložkou "Nárok na výměnu 300 Kčs" s datem, razítkem a podpisem zodpovědného činitele národního výboru.

Výměna musí být provedena najednou pro veškeré osoby zapsané v témže lístku pro domácnost.

Lístek pro domácnost se ponechá u výměnného střediska za účelem dodatečné kontroly správnosti údajů při výměně.

e) K výměně se přijímají pouze ty peníze, které si zachovaly znaky platebního prostředku stanovené směrnicemi Státní banky československé.

Čl.3

Výměna starých peněz za nové peníze bude na celém území Československé republiky provedena ve dnech 1., 2., 3. a 4. června 1953.

Čl.4

Výměnu starých peněz podle článku 2 a 3 provádějí všechny orgány Státní banky československé a zvláštní k tomu účelu organisovaná výměnná střediska Státní banky československé.

Jako výměnná střediska mohou působit státní spořitelny, poštovní úřady, větší výrobní a jiné podniky, úřady a organisace, a to se souhlasem příslušného okresního národního výboru, který potvrdí seznam výměnných středisek a okruh jejich působnosti při výměně peněz.

Na podkladě těchto seznamů oznámí pobočka Státní banky československé obyvatelstvu pracovní dobu jednotlivých výměnných středisek, a to v souhlase s místním národním výborem, místním tiskem, vyhláškami, místním rozhlasem nebo jiným způsobem v místě obvyklým. Výměnná střediska jsou povinna začínat pracovní dobu nejpozději v 8 hodin ráno a pracovat nejméně 12 hodin denně.

Poznámka 1.

Pokud se působnost kteréhokoli výměnného střediska vztahuje na určitou oblast, musí být v seznamu přesně uvedeno, které obce nebo které části města nebo osady jsou do jeho působnosti zahrnuty.

Pokud nemá činnost některých výměnných středisek při větších podnicích, nemocnicích, společných ubytovnách, vojenských útvarech a pod. oblastní povahu, nýbrž zahrnuje určitý okruh osob (jako na příklad zaměstnance větších podniků, nemocných v nemocnicích, pracovníků v nemocnicích a pod.), nutno tuto působnost v seznamu označit.

Výměnné středisko má právo provádět výměnu jen těm osobám, které k němu podle seznamu patří, a to téže osobě jen jednou.

Poznámka 2.

Každé výměnné středisko musí býti opatřeno zvenčí i uvnitř místnosti, kde se bude výměna provádět, jasným nápisem "výměnné středisko Státní banky československé" s vyznačením svého čísla.

Čl.5

Ředitelům, a hlavním účetním hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení, ve kterých byla zřízena výměnná střediska, jakož i pracovníkům výměnných středisek se ukládá osobní odpovědnost za přísné dodržování podmínek výměny předepsaných těmito směrnicemi a všech ostatních pokynů, vydaných těmito směrnicemi a všech ostatních pokynů, vydaných k provedení výměny, i za peněžní prostředky, jež jim byly svěřeny k provedení výměny.

Čl.6

Všechny hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace a zařízení včetně jednotných zemědělských družstev jsou povinny zjistit večer dne 31. května 1953, avšak nejpozději 1. června 1953 do 9 hodin stav svých pokladních hotovostí a sepsat protokoly, ve kterých se uvedou podle druhů zvláš» papírové peníze a zvláš» mince. K okamžiku soupisu pokladní hotovosti musí inkasisté odevzdat do pokladen inkasované hotovosti.

Soupis pokladní hotovosti a sepsání protokolu provádějí zvláštní komise, složené z ředitele, hlavního účetního a pokladníka nebo z osob, které je odpovědně zastupují. V obchodních jednotkách, na něž se vztahuje vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 151/1953 Ú. l., o zjištění pokladní hotovosti a o provádění soupisu zásob v obchodních jednotkách, provede soupis pokladní hotovosti komise ustavená podle § 2 této vyhlášky.

Na podkladě řádně podepsaného protokolu se provede v účetních knihách (v pokladním deníku) zápis o zjištěném zůstatku starých peněz a současně se provede zápis o přepočtu zjištěného zůstatku starých peněz v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Rozdíl v přepočtu pokladního zůstatku bude zapsán na bilanční účet "Přepočet pokladního zůstatku", který bude k tomuto účelu zřízen.

Hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace a zařízení musí odevzdat hotovost ve starých penězích zjištěnou podle protokolu, ve dnech 1. a 2. června 1953 peněžnímu ústavu, u kterého mají svůj obratový nebo běžný účet; tato hotovost jim bude přepočtena v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz a připsána k dobru na jejich účet.

Pokladní hotovost k 1. červnu 1953 musí být vyjádřena už v nových penězích.

Čl.7

Inkasisté hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení odpovídají za odevzdání běžné dokumentace s výpočtem inkasa provedeného před 1. červnem 1953 nejpozději v tom okamžiku, ke kterému bude komisionelně zjištěn pokladní hotovost jejich organisace ve starých penězích.

Pokud inkasisté odevzdají toto vyúčtování ve starých penězích později, než je uvedeno v předcházejícím odstavci, nebo později než do 9 hodin dne 1. června 1953, uhradí v nových penězích rozdíl mezi výpočtem v nominální hodnotě starých peněz a mezi přepočtem této částky v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

II.

Způsob a lhůty pro placení starými penězi

Čl.8

Obchodníci, všechny ostatní hospodářské, rozpočtové a jiné organisace a zařízení jsou povinny přijímat platby ve starých penězích během výměnné lhůty, t. j. ode dne 1. června 1953 do 4. června 1953, ve výměnném poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Po uplynutí této výměnné lhůty, t. j. od 5. června 1953, zastavuje se oběh starých peněz a staré peníze se ruší a ztrácejí svou platnost.

Čl.9

Tržby a ostatní inkaso hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení ve starých penězích se odvádějí v době výměny podle článku 3 jako obyčejně do pobočky Státní banky československé, na poštovní úřad nebo do státní spořitelny; přepočet se provádí v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Hotovost ve starých penězích, inkasovaná poslední den výměny, musí být odvedena do pokladen poboček Státní banky československé, poštovních úřadů nebo státních spořitelen nejpozději dopoledne příštího dne, t. j. do 12 hodin dne 5. června 1953.

Čl.10

Výměnná střediska, vybudovaná Státní bankou československou při hospodářských, rozpočtových a ostatních organisacích a zařízeních, jsou povinna vyúčtovat a složit Státní bance československé všechny vyměněné staré peníze, jakož i zůstatky nových peněz ihned po skončení práce výměnného střediska, avšak nejpozději do 5 června 1953, t. j. příští den po skončení lhůty pro výměnu starých peněz.

Čl.11

Státní banka československá přijímá hotovosti ve starých penězích od státních spořitelen, poštovních úřadů a poboček Investiční banky nejdéle příštího dne po ukončení výměny, t. j. nejpozději 18. hodin dne 5. června 1953.

Čl.12

Zaměstnanci hospodářských, rozpočtových a ostatních organisacích a zařízeních, kteří ve dnech 1. až 4. června 1953 přijali platby ve starých penězích v jejich plné nominelní hodnotě, nebo kteří přijali tyto peníze po uplynutí lhůty jejich oběhu podle článku 8, odpovídají majetkově za celou výši škody, která tím vznikla.

Čl.13

Poštovních známek a kolků, které byly v oběhu dne 31. května 1953, je možno používat při přepočtu 50 Kčs jmenovité hodnoty ve starých penězích za 1 Kčs nových peněz. Tyto známky a kolky budou postupně ve stejném poměru vyměňovány za nové.

Staré poštovní známky a kolky platí do 30. června 1953 včetně a po uplynutí této lhůty pozbývají platnosti.

Čl.14

Odběrní poukázky (bony) akciové společnosti Darex, vydané do 31. května 1953, se vymění bez omezení v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Tato výměna bude provedena jen pokud poukázky budou předloženy ve lhůtě stanovené pro výměnu starých peněz, t. j. od 1. června do 4. června 1953 včetně. Výměnu provedou pobočky Státní banky československé v místech, kde jsou prodejny Darexu.

Čl.15

Počínajíc dnem 1. června 1953 vyplácejí peněžní ústavy hotovosti z účtů a vkladů v nových penězích.

III

Přepočet mezd, cen, tarifů a sazeb daní a dávek a závazků

z poskytnutých půjček

Čl.16

Ke dni 1. června 1953 se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz

a) všechny druhy mezd, platů, prémií a ostatních odměn za práce a služby,

b) pense, stipendia, podpory, příplatky na rodinné příslušníky, jakož i jiné výplaty,

c) všechny druhy cen a tarifů za zboží a služby,

d) základy pro výpočet daní, dávek a poplatků a pro poskytnutí slev sazby daní a poplatků, pojistného a ostatních státních a místních dávek, jestliže jsou stanoveny pevnou částkou, jakož i výše peněžitých trestů.

Všechny hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace a zařízení jsou povinny zajistit, aby v tomto přepočítacím poměru své platební povinnosti plnily a plnění požadovaly.

Osoby, které počínajíc dnem 1. června 1953 provedou platby, aniž by provedly uvedený přepočet, jsou povinny zcela uhradit vzniklou škodu.

IV

Výplata mez a peněžních odměn, pensí, stipendií a podpor

v nových penězích vzoru 1953

Čl.17

Všechny hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace a zařízení jsou povinny vyplatit v nových penězích v době od 1. června do 4. června 1953:

mzdy dělníkům a úředníkům za druhou polovinu května 1953, pokud jde o mzdy, které se vyplácejí za dva týdny nebo za půl měsíce pozadu,

mzdy za první polovinu června, pokud jde o mzdy, které se vyplácejí za půl měsíce, ale ještě přechodně dopředu,

pense, stipendia a sociální podpory na celý měsíc červen.

Čl.18

Orgány Státní banky československé oznámí každé hospodářské, rozpočtové a jiné organisaci a zařízení den, kdy dostanou hotovosti pro provádění plateb podle článku 17.

V

Způsob přepočtu uložených prostředků ve státních spořitelnách

a ve Státní bance československé

Čl.19

Vklady na vkladní knížky a vklady na běžné (vkladové) účty obyvatelstva ve státních spořitelnách a ve Státní bance československé, s výjimkou vázaných vkladů, se ke dni 1. června 1953 přepočítají podle těchto zásad:

a) Vklady na vkladních knížkách dělníků a úředníků z pravidelného závodního spoření, vklady na vkladních knížkách žáků, včetně vkladů kroužků střadatelů školního spoření, jakož i zůstatky vkladů na vkladních knížkách, kterými byly vyplaceny prémie laureátům státních cen, v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

b) vklad do 5.000 Kčs včetně - v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

c) vklady nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs takto: částka vkladu do 5.000 Kčs včetně, podle předchozího odstavce, zbytek do 10.000 Kčs včetně, v poměru 6,25 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

d) vklady nad 10.000 Kčs do 20.000 Kčs takto: částka vkladu do 10.000 Kčs včetně, podle předchozího odstavce, zbytek do 20.000 Kčs včetně, v poměru 10 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

e) vklady nad 20.000 Kčs do 50.000 Kčs takto: částka vkladu do 20.000 Kčs včetně, podle předchozího odstavce, zbytek do 50.000 Kčs včetně, v poměru 25 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

f) vklady nad 50.000 Kčs takto: částka do 50.000 Kčs včetně, podle předchozího odstavce, zbytek v poměru 30 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz;

g) vklady obyvatelstva, složené na nové vkladové účty nebo na nové vkladní knížky počínajíc dnem 16. května 1953, se přepočtou v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.20

Při stanovení zůstatku vkladu podle článku 19 se nepřihlíží k úrokům za leden až květen běžného roku. Úroky za leden až květen 1953 budou vypočteny takto:

a) u vkladů, uvedených pod písm. a) a b) předcházejícího článku bude přepočet proveden v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz,

b) u vkladů, uvedených pod písm. c), d) a e) předcházejícího článku bude přepočet proveden v poměru 10 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz,

c) u vkladů ve starých penězích nad 50.000 Kčs bude přepočet proveden v poměru 30 starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Přepočet vypočtených úroků z vkladů se provede ve lhůtách, které určí ministerstvo financí.

Čl.21

Přepočet vkladů a úroků z vkladů k 31. květnu 1953 podle článků 19 a 20 se provádí individuelně podle jednotlivých vkladových účtů. Tam, kde je peněžnímu ústavu známo, že jeden majitel má více vkladních účtů nebo vkladů na vkladních knížkách nebo běžných účtech, bude přepočet proveden podle zůstatku vkladů na všech účtech tohoto vkladatele.

Čl.22

Peněžní prostředky na obratových a běžných účtech hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení, jako vklady na běžných a obratových účtech státu, státních zařízení, státních, národních, komunálních a družstevních podniků, vklady na běžných účtech jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu včetně jejich vkladů na účtech nedělitelných fondů, budou ke dni 1: června 1953 přepočteny v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Vklady na běžných účtech jednotných zemědělských družstev I. a II. typu se však přepočítají jako vklady na vkladních knížkách podle článku 19.

Prostředky zastupitelských úřadů uložené na účtech u Státní banky se přepočítají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Poznámka:

Vklady na vkladních knížkách se považují za vklady obyvatelstva. Jestliže hospodářské, rozpočtové či jiné organisace a zařízení, nehledíce na zákonná ustanovení vládní vyhlášky č. 387/1952 Ú. l. ponechaly své prostředky jako vklady na vkladních knížkách, nemohou žádat, aby jim byl proveden přepočet pro vklady na běžných a obratových účtech podle bodu 22 těchto směrnic; tímto není dotčena soudní odpovědnost ředitelů a hlavních účetních hospodářských, rozpočtových či jiných organisací a zařízení za škodu, kterou způsobí hospodářským, rozpočtovým či jiným organisacím a zařízením, nedodržením příslušných zákonných ustanovení.

Čl.23

Prostředky na běžných účtech soukromých průmyslových a jiných podniků, s výjimkou zemědělských závodů drobných a středních rolníků, se bez omezení částky přepočítají podle těchto zásad:

a) částka, nutná pro normální činnost podniku, ale nepřevyšující částku mezd vyplacenou dělníkům v předcházejícím měsíci, bude přepočtena v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz,

b) zbývající částka v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.24

Vklady na běžných účtech, na které byly soukromým osobám skládány hospodářskými, rozpočtovými a ostatními organisacemi a zařízeními částky za prodej nebo nájem movitostí nebo nemovitostí, nebo vklady na běžných účtech, na které je podle zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, prováděno nájemné z činžovních domů, se přepočítají v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.25

Prémie životního pojištění se přepočtou v poměru 20 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

26

Ve dnech 1. až 5. června 1953 se ve státních spořitelnách a ve Státní bance československé nepřijímají ani nevyplácejí vklady obyvatelstva; počínajíc dnem 6. června 1953 se vklady přijímají a vyplácejí jako obvykle.

VI

O vázaných vkladech a cenných papírech

Čl.27

Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky

a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,

b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,

c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad,

d) z dluhopisů Československého státu vydaných po roce 1945,

e) z dílčích dluhopisů a zástavních listů vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy.

VII

Způsob zúčtování dluhů a jiných závazků a pohledávek

Čl.28

Dluhy a smluvní závazky mezi hospodářskými, rozpočtovými a ostatními organisacemi a zařízení a organisacemi, jakož i v korunách vyjádřené dluhy a smluvní závazky mezi Československou republikou a cizími státy se přepočítají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.29

Závazky obyvatelstva z titulu daní, půjček, pojistného a jiných plateb vůči hospodářským, rozpočtovým či jiným organisacím a zařízením, budou placeny v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.30

Všechny peněžní částky, které mají být zaplaceny hospodářskými, rozpočtovými nebo ostatními organisacemi a zařízeními jednotlivým občanům, na příklad mzdy, honoráře, prémie, pense, podpory, částky za výkup, výhry a všechny ostatní platby, které občané nevybrali nebo neobdrželi před prvním červnem 1953, budou proplaceny počínajíc dnem 1. června 1953 v nových penězích v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Stejně budou obyvatelstvu přepočteny různé zálohy složené hospodářským, rozpočtovým nebo jiným organisacím a zařízením, a prostředky, které jsou na depositních účtech jednotlivých občanů.

Mzdy dělníkům a úředníkům podle článku 17, jakož i částky za výkup zemědělských výrobků uskutečněný počínajíc dnem 16. května 1953 se však přepočítají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Platby obyvatelstva na daně, dávky a poplatky, příspěvky národního pojištění a jiné příspěvky, nájemné, pojistné, splátky na dluhy a podobně, které byly zaplaceny od 16. května do 31. května 1953, ačkoli byly splatny až po 15. červnu 1953, se přepočtou v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.31

Dnem 1. června 1953 se zastavuje prodej losů Československé třídní loterie. Poslední tah u prodaných losů bude proveden dne 15. června 1953. Loterní výhry u tohoto tahu se přepočítají v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.32

Všechny druhy úhrad určených k hotové výplatě obyvatelstvu poštovním převodem, šekem, peněžním dopisem nebo ostatními druhy peněžních převodů a akreditivy, na něž bylo placeno nebo uhrazeno úřadům nebo bankám a státním spořitelnám do 31. května 1953, budou provedeny v nových penězích v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Ve stejném poměru budou propláceny poukazy téhož druhu hospodářským, rozpočtovým či jiným organisacím a zařízením, jestliže se jejich výplata provádí v hotovosti.

Převodní příkazy ve starých penězích z účtu poboček bank a státních spořitelen k zúčtování na obratové nebo běžné účty nebo na vkladní knížky v jiných pobočkách banky nebo v jiných spořitelnách, vystavené dne 29. května 1953 nebo dříve, a které došly do peněžního ústavu do 31. května 1953, budou provedeny ve starých penězích, t. j. částky, které se tímto způsobem převádějí, budou přepočteny po zaúčtování na účtě způsobem stanoveným pro přepočet zůstatku na obratových, běžných nebo vkladových účtech podle článků 19 až 24.

Čl.33

Datum přijetí peněz nebo úhrad peněžním ústavem nebo poštou u převodů a akreditivů podle článku 32 odst. 1 se určí takto:

a) u telegrafických převodů - podle data, kdy byla telegrafická poukázka podána u poštovního úřadu; datum je uvedeno v telegrafické poukázce;

b) u poštovních poukázek - podle kalendářního razítka, otištěného na poštovní poukázce poštovním úřadem, u něhož byla poukázka podána;

c) u bankovních převodů a převodů prostřednictvím státních spořitelen - podle data vystavení převodního příkazu; datum je uvedeno na převodním příkazu;

d) u akreditivů - podle data vystavení akreditivu; datum je uvedeno na blanketu akreditivu nebo příkazu.

Čl.34

Počínajíc 1. červnem 1953 musí všechny příkazy k převodům a výplatám znít na částky v nových penězích. Příkazy vystavené s datem 1. června 1953 a později se proto považují za příkazy k převodům nebo výplatám v nových penězích.

Čl.35

Osoby, které byly v hospodářských, rozpočtových a ostatních organisacích a zařízeních pověřeny vedením peněžního hospodářství, na příklad vedením pomocné nebo příruční pokladny, musí předložit nejpozději 1. června 1953 vyúčtování vydaných peněz a současně vrátit nespotřebovaný zůstatek ve starých penězích.

Pokud by zůstatek starých peněz s příslušným vyúčtováním nebyl předložen ve stanovené lhůtě, jsou osoby, které odpovídají za vyúčtování, povinny zaplatit novými penězi neodvedenou nebo nevyúčtovanou částku starých peněz v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.36

Osoby, které jsou podle předcházejícího článku povinny provést vyúčtování a nejsou v den, kdy je nutno předložit vyúčtování a vrátit zůstatek nevydaných hotovostí, v místě svého podniku, úřadu nebo organisace a nejsou ani s to ve stanovený den se dostavit na toto místo, musí ve stejné lhůtě zastat svému podniku, úřadu nebo organisaci vyúčtování doporučeným, po případě peněžním dopisem, jestliže současně vracejí zůstatek nepoužitých hotovostí ve starých penězích.

Datum odeslání vyúčtování se zjistí podle razítka poštovního úřadu na doporučeném nebo peněžním dopise.

V tom případě, kdy podle tohoto článku vyúčtování bude neúplné nebo nebude odesláno ve stanovenou dobu, t. j. nejpozději 1. června 1953, jsou osoby odpovídající za vyúčtování povinny zaplatit nevyúčtovaný zůstatek jim svěřených hotovostí novými penězi v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Čl.37

Šeky a jiné dokumenty, na jejichž podkladě má banka nebo spořitelna vyplatit peníze, a které byly vystaveny do 31. května 1953, ale byly předloženy k proplacení dne 1. června 1953 nebo později, nebudou proplaceny.

Čl.38

Závazky, které mají hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace a zařízení zaplatit podle těchto směrnic ve výši jedné padesátiny dlužné částky, přepočtou tyto organisace podle stavu k 1. červnu 1953. Přepočet se provede tím způsobem, že ze zůstatků příslušných účtů, přepočtených v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, se převede 9/10 na zvláštní „účet přepočtu závazků“.

Čl.39

Osoby, které předložením nesprávných výkazů nebo jiným způsobem vylákají při provádění peněžní reformy výhodu, která jim nepřísluší, stíhají a trestají se podle příslušných ustanovení trestního zákona.

Čl.40

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1953.

Ministr:

Kabeš v. r.