Vyhláška ČNB č. 79/2003 Sb.

Vyhláška č. 79/2003 Sb., ze dne 10. března 2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

§ 1
(1) Dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 19931) a mincí po 20 haléřích vzoru 19932).
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října 2004 všechny banky 3) provádějící pokladní operace, od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009 pouze Česká národní banka4), a to za podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštním právním předpisem5)).
(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank a České národní banky v hotovosti nebo uložením na účet vedený u příslušné banky3), popřípadě u České národní banky4).
(4) Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí být dělitelná číslem 50 beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují, se nevyměňují. Při uložení mincí na účet je částka připsána v plné výši.

§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

Guvernér: doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 107/1993 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně.
2) Vyhláška č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 290/1997 Sb.
3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb.
5) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.